Verdi

Personer med nevrologiske skader og sykdommer har ofte et sammensatt sykdomsbilde med funksjonssvikt på flere områder. For helsetjenesten generelt, og omsorgstjenesten spesielt, kan det innebære utfordringer å planlegge, dimensjonere og tilrettelegge for en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede for denne brukergruppen.

Nyere forskning viser at hjernen er plastisk. Det vil si at den kan endre seg etter en skade og til stadighet endres i interaksjon med omverdenen. Det er vist at målrettet trening etter for eksempel hjerneslag, bør starte så tidlig som mulig og ha tilstrekkelig mengde, intensitet og varighet.

Kunnskap om effekt av fysisk aktivitet og trening i et livsløpsperspektiv viser betydningen av tilgjengelige og tilpassede treningstilbud for personer med nevrologiske skader og sykdommer. Denne kunnskapen bør ha betydning for organisering og utvikling av tjenestene til brukergruppen.

Dagtilbud til yngre personer med en kronisk tilstand og personer med funksjonsnedsettelse er viktig. Dagtilbud kan gi mulighet til å leve et mer aktivt liv ut fra egne forutsetninger, delta i kulturell og sosial aktivitet og ha en mer meningsfull hverdag. Dagaktivitetstilbud kan også i mange tilfeller gi pårørende nødvendig avlastning.

 

Rammer og avgrensning
Gevinstrealisering/effekt av tiltak