Implementering og overgang til ordinær drift

Overgangen fra prosjekt til permanent drift er ofte en utfordrende fase og evalueringsresultatene bør benyttes som grunnlag for eventuelle endringer for å bedre tilbudet i denne fasen. Hensikten med en god implementeringsprosess er å sikre at tilbudet integreres i drift på en god måte.

 

For å sikre en vellykket overgang kan det lønne seg å utarbeide strukturerte og detaljerte planer for hele implementeringsløpet. Planleggingen av en slik overgang bør begynne tidlig. Prosjekterfaringer peker også i retning av at det kan være hensiktsmessig å skille mellom utviklings- og implementeringsfasen.

Gode rammer for implementeringsprosessen er en viktig suksessfaktor. Ofte vil slike prosesser avhenge av det jobbes bredt i organisasjonen og eierskap hos ansatte og forankring hos ledelse er viktige momenter for en vellykket overgang. Husk også at en overgang fra prosjekt til permanent drift ofte også vil innebære en overgang fra finansiering via eksterne prosjektmidler til kommunens driftsbudsjett.

Kontinuitet i overgangen fra prosjekt- til driftsfase kan være viktig for å sikre en vellykket implementering. Slik kontinuitet kan sikres ved at ressurspersoner i prosjektperioden også blir det i implementeringsfasen.

Ved overgang til permanent drift må det tas stilling til hvor tilbudet skal plasseres og forankres i organisasjonen. I denne sammenhengen kan det ofte være lurt å vurdere om tilbudet kan knyttes opp mot andre eksisterende kommunale tilbud.  Dette kan for eksempel være frisklivssentralen eller fysioterapitjenesten i kommunen.

Avslutning