Eksklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier beskriver grunner til at en person ikke kan delta i tilbudet, selv om personen oppfyller inklusjonskriteriene som er satt. Slike kriterier benyttes i mindre grad enn inklusjonskriterier. De settes ofte med bakgrunn i erfaringer om forhold som vanskeliggjør deltagelse i en gruppeprosess, eller som medfører at personen ikke er i stand til å nyttiggjøre seg det aktuelle tilbudet.

Eksempler på benyttede eksklusjonskriterier

  • Store kognitive og språklige vansker
  • Svært redusert hukommelse og innlæringsevne
  • Frontale skader med personlighetsforstyrrelser
  • Tung psykisk lidelse
  • Rusavhengighet
  • Vesentlig redusert innsikt

Inklusjonskriterier