Eksempler på dag- og aktivitetstilbud

  • Prosjekt «Mestring av hverdagen» – en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell. Se prosjektrapporten
  • Prosjektet «Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig». Utvikling av en modell for rehabilitering av yngre med kognitiv svikt som følge av multippel sklerose eller hjerneslag. Hensikten er å utvikle et kompetent og samordnet tjenestetilbud i et livslangt rehabiliteringsforløp for personer mellom 18 og 67 år som har multippel sklerose eller hjerneslag/traumatisk hjerneskade. Målet er at den som er rammet i størst mulig grad gjenopptar kontrollen over eget liv, mestrer sin nye livssituasjon og bruker egne ressurser for sosial aktivitet og deltakelse i hjem, skole/arbeid, fritid og meningsfull aktivitet på dagtid. Les mer informasjon om prosjektet 

 

Mer bevisst min egen situasjon, og kan derfor handle mer ut fra hva som er bra for meg. Ta grep.

Brukererfaring

Fokus på mestring