Interkommunalt og offentlig/privat samarbeid

I noen tilfeller vil det være naturlig å inngå samarbeid med andre kommuner og/eller private aktører. Dette kan for eksempel være private fysioterapeuter, treningssentre eller andre aktører som kan bidra med kompetanse, lokaler, utstyr eller tjenester en trenger for å drive tilbudet.

Et samarbeid på tvers av kommuner kan være kostnadsbesparende, gi god utnyttelse av kompetanse og gjøre det enklere å rekruttere tilstrekkelig antall deltagere, spesielt i tilfeller hvor en ønsker å etablere homogene grupper. Ulemper som kan følge av slikt samarbeid kan i noen tilfeller være lengre reisevei, svakere kollektivtilbud og en opplevd høyere terskel for deltagelse.

Ved oppstart ble interkommunale grupper vurdert opp mot kommunale grupper. Med utgangspunkt i at modellen var tenkt spisset mot personer med nevrologisk sykdom og skade, kan man si at man optimalt burde igangsatt interkommunale grupper for å gjøre gruppen så homogen som mulig. Dette var også utgangspunktet ved første søknad om midler til Helsedirektoratet. Men med langstrakte kommuner, lange avstander og vansker med å få engasjert kommunale representanter på tvers av kommuner ble det konkludert med at modellen skulle utvikles og igangsettes i den enkelte kommune

Prosjekterfaring Aktiv Hverdag

Brukerorganisasjoner