Politisk og faglig sammenheng

Nevroplan 2015 er en delplan under Omsorgsplan 2015, forankret i St.meld 25 Mestring, muligheter og mening. Planen omfatter brukere med nevrologiske skader og sykdommer som mottar kommunale omsorgstjenester etter den kommunale helse- og omsorgslovgivningen.

Bakgrunnen for Nevroplan 2015 var at kommunene siste tiårene har fått tilført svært mange nye oppgaver, og har måttet utvikle tjenester til brukergrupper som spesialisthelsetjenesten tidligere hadde ansvar for, eller som hadde et svært begrenset offentlig tjenestetilbud. Det anslås at om lag 110 000- 150 000 personer i Norge har en nevrologisk skade eller sykdom, isolert eller som en del av en annen sykdom. Det er stor variasjon mellom sykdommene og skadene med hensyn til berørte funksjoner og omfanget av funksjonsnedsettelsene.  Mye av veksten i de kommunale utgiftene de senere årene er knyttet til økningen i antall yngre brukere generelt, og personer med nevrologiske skader og sykdommer spesielt.

Forebyggende lavterskel- og mestringstilbud er viktig for å øke egenmestring og forhindre ytterligere funksjonssvikt. Kunnskap og innsikt i egen sykdom eller skade kan bidra til økt mestring og samfunnsdeltagelse. I Nevroplan 2015 skisseres dag-, aktivitets- og treningstilbud som noen av de viktigste grepene i en langsiktig kvalitetsforbedring av tjenestetilbudet til personer med nevrologiske tilstander.

Helsedirektoratets statusrapport om hjernehelse (2017) viser at det mangler forebyggende lavterskel- og mestringstilbud i kommunen og det er behov for styrket kompetanse og tilbud til personer med lettere til moderat grad av kognitiv svikt

I 2017 har regjeringen besluttet at det skal lages en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene

Rammer og avgrensning