Suksesskriterier- generelle erfaringsbaserte tips for å lykkes med tilbudet

Kartlegging:

 • Kartlegge hvilke brukergrupper som har behov for et kommunalt tilbud
 • Kartlegge allerede eksisterende tilbud for målgruppen, både i spesialist- og primærhelsetjenesten
 • Systematisk kartlegging av funksjon med anerkjente verktøy og samtale om motivasjon
 • Kunnskapsbasert praksis fordrer at fagpersoner har oppdatert kunnskapsgrunnlag og får tilrettelagt opplæring. Det kan derfor være viktig å kartlegge behovet for- og gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte, rettet mot de aktuelle brukerne.

Samarbeid:

 • Etablere samarbeid med aktuelle relevante instanser som spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner
 • Se tilbudet i sammenheng med andre kommunale tjenester og dra veksler på allerede eksisterende kompetanse

Infrastruktur

 • Tilpassede lokaler
 • Transport
 • Nærhet til knutepunkt for kollektivtrafikk
 • Nærhet til bolig

Motivasjon

 • Et miljø som oppmuntrer og stimulerer til trening og rehabilitering
 • Trening i grupper er nyttig både fysisk, psykisk og sosialt
 • Finne en form på tilbudet som kan virke motiverende for deltagelse
 • Det sosiale aspektet er ofte en viktig motivasjonsfaktor
 • Kontinuitet på gruppeledere
 • Forutsigbart opplegg
 • Tilrettelagt individuelt opplegg i kombinasjon med gruppeaktivitet
 • Humor for å ufarliggjøre deltagelse, humor blir brukt av både deltakere og personale
Gevinstrealisering/effekt av tiltak