Evaluering av nytte for brukerne

Hvilke effekter har de ulike tilbudene, hva betyr de for deltakerne og hvordan kan en måle dette? Erfaringer viser at det kan være vanskelig å vurdere nytteeffekt over tid. For å gi gode svar på dette kan det være nødvendig med lengre evalueringsperioder og behov for å videreutvikle systematisk tenkning og klinisk kompetanse, gjerne tilknyttet forskning og følgeevaluering.

Nytteeffekter

Nytteeffekter for brukerne kan måles og vurderes på ulike måter, fra rent skjønnsmessige vurderinger til statistiske analyser av data samlet inn ved hjelp av kartleggingsverktøy.

Det kan benyttes forskjellige måleredskaper, for å innhente ulike data, for eksempel kartleggingsverktøy, brukerundersøkelser/spørreundersøkelser/evalueringsskjema/ evalueringsmøter, avslutningssamtaler eller workshops. Måleredskapene kan i seg selv også fungere som en motivator og et verktøy for både for personalet og brukerne.

Systematisk bruk av kartleggingsverktøy kan gi viktige data om nytteeffekt for brukerne. I hvilken grad ser en for eksempel bedring i fysisk funksjon hos deltagerne? Hvordan kan vi eventuelt endre tilbudet for å øke de positive effektene?

I mange prosjekter beskrives en betydelig sosial gevinst hos deltagerne, som en svært positiv effekt av tilbudet. For å fange opp denne type effekter vil sluttsamtaler eller brukerundersøkelser egne seg godt for datainnsamling.

Positive effekter som rapporteres fra de ulike kommunale tilbudene er blant annet:

  • Økt selvtillit og mestring etter pasientkurs
  • Forbedret kondisjon, styrke, balanse, koordinasjon
  • Utvikling av vennskap og et sosial fellesskap
  • Treningsglede
  • Det etableres trygghet i gruppen, praten går i pausene/ventetiden ofte relatert til deres situasjon/ likemannsarbeid
  • Mange gir uttrykk for aha-opplevelser, i tilknytning til undervisningen og tilegnelsen av ny kunnskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering av tilbud og prosjektprosess
Avslutning