Faglige tilnærminger og verktøy

Ulike faglige tilnærminger og verktøy kan være nyttige og aktuelle i forbindelse med etablering og gjennomføring av tilbudene. Ved etablering av et tilbud til målgruppen er det derfor viktig å være bevisst på hvilke tilnærminger og verktøy det kan være hensiktsmessig å benytte, og hvorvidt en har eller behøver kompetanse relatert til disse.

Eksempler på faglige tilnærminger/ verktøy som benyttes:

  • Motiverende Intervju (MI): En målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI er et mye benyttet faglig verktøy. Mer informasjon om MI
  • Helsepedagogikk: Begrepet helsepedagogikk kan forstås som det å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere og pasienter som har helseutfordringer og deres pårørende. Helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud. Mer informasjon og veileder for helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram
  • Løsningsorientert samtaleteknikk (LOS): En måte å tenke om og samtale med mennesker, hvor hensikten er å synliggjøre hvilke håp og ønsker de har for sin fremtid og hvilke av deres ressurser og erfaringer som kan hjelpe dem å nærme seg disse. Mer informasjon om LOS
  • Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK): For personer med kommunikasjonsvansker er det nødvendig å tilby alternative og supplerende kommunikasjonsverktøy. Eksempelvis kan «samtalematte» (Talking mats) være en metode som egner seg til innkomst- og evalueringssamtaler
Tverrfaglighet
Utviklingsfase og kompetanse