Kartleggingsverktøy og faglige verktøy

Kartleggingsverktøy kan være nyttige hjelpemidler både for å klargjøre forutsetninger og forventninger og for å måle utvikling over tid. Kartlegging av fysisk funksjon bør ofte suppleres med kartlegging av kognitiv funksjon, for eksempel gjennom samtaler.

Eksempler på kartleggingsverktøy som er brukt i utviklingsprogrammene:

 • COOP/WONCA. Måler selvopplevd helse. Testen inkluderer både de fysiske, psykiske og sosiale aspektene av en persons generelle helsetilstand.
 • COPM (Canadian occupational performance measure). Er et klientsentret redskap med en tredelt kartlegging. COPM er egnet ved utarbeidelse av mål og til å vurdere fremgang.
 • PSFS (pasientspesifikk funksjonsskala). Kan være et alternativ for utarbeidelse av mål og til å vurdere fremgang for de som har kognitive endringer som gjør det vanskelig å skalere så mange variabler som i COPM.
 • TUG (Timed Up and Go). Screeningverktøy for personer som kan ha en endret fysisk funksjon. Testen gir informasjon om balanse, hastighet og generell funksjonsevne.
 • FES I (frykt for fall-skjema). Spørreskjema basert på FES-1 (Falls Efficacy Scale-International. Spørreskjemaet gir deltager en mulighet til å vurdere seg selv og sin egen fallfrykt i hverdagen.
 • Tandem/ Semitandem. Tester evnen til å kunne stå med en fot fremfor den andre (hæl til tå) i 30 sekunder eventuelt i semitandem (en fot foran den andre, men mer bredbent).
 • Short physical performance battery. Test for screening av fysisk funksjon hos eldre.
 • Timed 25 foot walk. Test som måler hvor raskt personen går en strekning på 25 fot (drøyt 7,5 meter).
 • 6 minutt gangtest. Måler kondisjon og personens fysiske funksjonsnivå, evne til å bevege seg/ mobilitet.
 • The Parkinson Disease Questionaire (PDQ-39). Måler grad av mobilitet, ADL, følelser, stigmatisering, sosial støtte, kognisjon, kommunikasjon og kroppslig ubehag.
 • Bergs balanseskala. Test som måler pasientenes endring i balanse over tid.
 • Livskvalitetsskjema (SF-36). Short Form – 36 Health Survey er et livskvalitetsspørreskjema som består av 36 spørsmål.
 • ORS- SRS. Et skjema som evaluerer brukers behov for behandling og om behandlingsmetoden har hatt effekt.
 • FIT skåre (Feedback informerte tjenester). ORS  er et individuelt skjema hvor bruker evaluerer seg selv i forhold til opplevelse av nytte. SRS er et skjema hvor bruker evaluerer om tilnærmingsmetoden som benyttes er nyttig. Dette kan være knyttes til gruppetilnærmingen.
 • KiD/KiB. Utarbeidet for voksne som opplever henholdsvis nedstemthet/depresjon på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne, eller opplever store belastninger knyttet til sykmelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatlivet.
Utviklingsfase og kompetanse