Kompetansebehov

Når kompetansebehovet vurderes vil det være naturlig å knytte dette opp mot generell profesjonskompetanse. Ofte vil kommunen allerede inneha mye av den kompetansen som behøves. Samtidig viser erfaringer at det også kan være behov for kunnskapstilføring, for eksempel knyttet direkte til nevrologiske sykdommer.
Ofte er det også behov for tilleggskompetanse på spesielle faglige tilnærminger og verktøy.

Eksempel på områder hvor kompetanse behøves:

 • Nevrologiske sykdommer
 •  Kognitive utfordringer
 • Fysisk aktivitet
 •  Kunnskap fra forskning vedrørende utfordringer som målgruppen står ovenfor.   F.eks. fallforebygging, ensomhet, behov for mental og fysisk trening.
 •  Helsepedagogisk kunnskap om metoder og verktøy som virker fremmende for gruppeprosesser og individuell læring og mestring.
 • Kunnskap om brukermedvirkning
 • Rehabiliteringskompetanse
 •  Sykdomslære og mestring
 • Kartleggingsverktøy
 • Stemme og kommunikasjon
 • Medisinbruk
 • Kosthold
Tverrfaglighet