Inklusjonskriterier

Inklusjonskriterier beskriver først og fremst egenskaper som må være til stede for at en person skal kunne delta i tilbudet. Ulike inklusjonskriterier kan legges til grunn for deltagelse. Noen kriterier går på selve behovet for tilbudet, mens andre går på evnen til å delta eller nyttiggjøre seg dette. Samtidig er det viktig å huske at personer med nevrologiske tilstander kan ha utfordringer knyttet til språk (afasi), samt kognitive- og fysiske funksjoner. Dette kan medføre praktiske vansker med deltakelse i ordinære aktivitetstilbud. Når inklusjonskriterer settes er derfor viktig å vurdere om en faktisk fanger opp de med størst behov for tilbudet.

Eksempler på benyttede inklusjonskriterer

 • Nevrologisk sykdom eller skade
 • Spesifiserte diagnoser
 • Pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering i kommunehelsetjenesten
 • Pasienter med nylig gjennomgått attakk
 • Pasienter som har fått diagnosen innen siste året
 • Ferdig diagnostisert og har ikke behov for akutt medisinsk behandling
 • Behov for oppfølging fra både fysioterapeut og ergoterapeut
 • Må oppfylle kriteriene for rekvisisjon for drosje til fysioterapibehandling
 • Evne til kommunikasjon, blant annet evne til å ta imot beskjeder og å gjøre seg forstått overfor resten av gruppa
 • Må kunne spise selv (eventuelt med noe tilrettelegging)
 • Selvhjulpen ved forflytning og i garderobe-/toalettsituasjon (eventuelt ved bruk av hjelpemidler)
 •  Kunne ordne med egen transport til/fra oppmøtested
 •  Hjemmeboende voksne
 • Henvisning fra lege
 • Samtykkekompetanse

 

Hvordan velge målgruppe for tilbudet?
Eksklusjonskriterier