Målsettinger og utviklingsprosess

Etablering av tydelige mål og en klar hensikt med tilbudet er et viktig moment å få på plass tidlig i utviklingsprosessen. Det vil gi en tydelig rettesnor for arbeidet og er av betydning for en rekke viktige valg som må foretas underveis.

Viktige faktorer å vurdere i en målsettingsprosess:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvem trenger et tilbud?
  • Hva skal innholdet i tilbudet bestå av?
  • Hvilken kompetanse trenger vi?
  • Hvilke faglige verktøy vil være hensiktsmessige?
  • Hva slags lokaler og utstyr trengs?

Som et ledd i prosessen med utvikling av klare mål kan det være fornuftig å vurdere følgende momenter:

  • Kartlegge hvilke grupper av brukere som har behov for et kommunalt tilbud
  • Etablere samarbeid med aktuelle instanser som spesialisthelsetjeneste og brukerorganisasjoner
  • Kartlegge behov for, og gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte rettet mot de aktuelle brukergruppene