Gruppetilnærming

Fordelen med en gruppetilnærming er at den er ressurseffektiv og brukerne kan ha nytte av andres erfaringer og refleksjoner.

Erfaringer viser at det er viktig å finne en balanse mellom faglige innlegg og fokus på erfaringsutveksling. En sentral oppgave for gruppen er å skape et miljø for læring som støtter og stimulerer hver enkelt.  Læring kan være både en individuell, personlig kunnskapsutvikling og en sosial, kollektiv prosess der flere deltakere lærer av og med hverandre.

Metodevalg

Prosjekterfaringer viser at hvis fagpersonene i for stor grad tar regien av både temaer og gjennomføring av møtene, kan dette medføre at brukerne blir passive. Gruppestørrelse og kognitiv funksjon hos brukerne vil også ha betydning for metodevalg. Noen brukere vil ha behov for hjelp til for å dempes eller holde fokus, mens andre trenger støtte for å hente frem sine refleksjoner.

 

Jeg tror ikke jeg hadde klart målsettingen om det ikke var for gruppa. Man blir heiet på og oppmuntret på en måte som holder motivasjonen oppe og man kommer seg gjennom stunder man ikke hadde klart ellers.

Brukererfaring

Fokus på mestring
Brukererfaringer og motivasjon