Kommunikasjon og informasjonsspredning

Informasjonsspredning og rekrutteringsarbeid vil ofte oppleves som en kontinuerlig, og noen ganger tidkrevende prosess. Erfaringer viser at rekrutterings- og kommunikasjonsstrategier kan variere etter kommunestørrelse og demografiske forhold. I mindre kommuner vil en ofte ha bedre oversikt over personene i målgruppen, enn i større kommune

Profilering og informasjonsspredning

Hvordan en profilerer og sprer informasjon om tilbudet kan være en viktig faktor for å lykkes med gjøre tilbudet kjent og dermed rekruttere deltagere. Her er det viktig å tenke på hvordan en skal treffe den aktuelle målgruppen. Er målgruppen aktiv på Facebook eller treffer avisannonser bedre? Kanskje bør man informere i møter i regi av brukerorganisasjonene? I mindre kommuner hvor en kan ha god oversikt over målgruppen er det kanskje mulig å kontakte de aktuelle personene direkte.  Som hovedregel vil det være lurt å kombinere ulike former for informasjonsspredning og materiell for å nå flest mulig.

Informasjon er ferskvare og erfaring fra prosjektene tilsier at det kan være hensiktsmessig å oppsøke de samme aktørene flere ganger for å holde kunnskapen om tilbudet vedlike.

Eksempler på kanaler for profilering og informasjonsspredning:

  • Avisannonser
  • Egen hjemmeside
  • Brosjyrer/ foldere
  • Oppsøkende virksomhet
  • Muntlig informasjon
  • Sosiale medier
  • Informasjonsmøter
  • Nyhetsbrev

Det kan også være lurt å sørge for at en har et system for å motta henvendelser og besvare spørsmål fra brukere pr telefon og eventuelt andre kanaler.

Rekruttering og forhold til andre tjenester
Kartleggingssamtale