Rekruttering og forhold til andre tjenester

Prosjekterfaringer viser at det ofte er behov for stor fokus på informasjon, kommunikasjon og forventningsavklaring, samt rutiner og system som fanger opp de aktuelle brukerne i tilbudenes målgruppe. Det kan derfor være nyttig å være bevisst hvor aktuelle deltagere kan rekrutteres.

 

Kommunale tjenester

De kommunale helse- og omsorgsjenestene er en viktig rekrutteringsarena. I noen tilfeller vil det for eksempel kunne være naturlig å rekruttere personer etter at hverdagsrehabilitering er avsluttet, slik at en sikrer opprettholdelse av det økte aktivitetsnivået og brukernes indre motivasjon.

Andre kan for eksempel rekrutteres inn via hjemmesykepleie, rehabiliteringstjeneste, psykisk helsearbeid, fysio- og ergoterapi, voksenopplæring, eller frisklivssentral. Ofte vil det være en god ide å informere eksempelvis alle kommunale fysio- og ergoterapeuter, samt soneledere i hjemmetjenesten ved oppstart av nytt gruppetilbud, for å fange opp personer i den aktuelle målgruppen. Private fysioterapeuter kan også være en aktuell samarbeidspartner i rekrutteringen. Erfaringsvis har mange av brukerne i brukergruppen kontakt med privat fysioterapeut.

Fastlegen

Fastlegen kan ha en viktig rekrutterings- og informasjonsfunksjon. Noen personer har lite kontakt med tjenesteapparatet utenom nettopp fastlegen. De kan derfor være utfordrende å fange opp andre steder.  Utarbeiding av skriftlig informasjon til fastlegene, for eksempel i form av brosjyrer kan være et nyttig rekrutteringstiltak. I tilfeller hvor det stilles krav om henvisning for deltagelse i tilbudet, vil fastlegen også kunne spille en viktig rolle.

Spesialisthelsetjenesten

I noen tilfeller kommer personen i målgruppen direkte fra behandling i spesialisthelsetjenesten og det vil da være naturlig at de rekrutteres i tilknytning til dette.

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene vil ofte kunne være svært nyttige samarbeidspartnere, ikke minst i forhold til rekruttering av deltagere og spredning av informasjon til målgruppene. God forankring hos disse kan være en vesentlig suksessfaktor.

Kommunikasjon og informasjonsspredning