Frisklivssentraler og lærings- og mestringssenter

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Lærings- og mestringssenteret skal gi tilbud til mennesker med langvarige helseutfordringer og deres pårørende.

Om tilbudet

Frisklivssentralen skal gi strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Målgruppen for frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Frisklivssentralen skal:

  • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
  • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
  • Understøtte brukerens egen læringsprosess
  • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
  • Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
  • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
  • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

 

Lærings- og mestringssenteret finnes i både spesialisthelsetjenesten og i enkelte kommuner. I mange mindre kommuner er Frisklivssentraler og Lærings- og mestringssenteret slått sammen.

Lærings og mestringssenteret skal gir tilbud til mennesker med langvarige helseutfordringer og deres pårørende.  Lærings- og mestringssentrene gir i mange tilfeller også tilbud om kurs i Helsepedagogikk for ansatte og brukerrepresentanter.

 

Internt i kommunen
Brukerorganisasjoner