Samarbeid og kartlegging

Det kan ofte være hensiktsmessig med et nært samarbeid mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre aktører om behandling og oppfølging.

Dette kan være hensiktsmessig:

  • Etablere samarbeid med aktuelle instanser som spesialisthelsetjeneste og brukerorganisasjoner
  • Kartlegge allerede eksisterende tilbud for målgruppen, både i spesialist- og primærhelsetjenesten
  • Kartlegge hvilke grupper av brukere som har behov for et kommunalt tilbud
  • Kartlegge behov for, og gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte rettet mot de aktuelle brukergruppene

Skal rehabilitering i kommunen lykkes er teamene avhengig av samhandling, informasjonsflyt, veiledning og kunnskapsoverføring mellom de ulike instansene og fagområdene som er involvert. Det er viktig å lære sammen med de andre man skal utføre tjenesten med.

Utøvererfaring

Internt i kommunen