Pårørende

Et godt samspill mellom pårørende og tjenesteyter, hvor de kjenner hverandres roller, behov og innsats, kan være av betydelig nytteverdi.

I mange tilfeller kan det være nyttig at pårørende deltar på hele- eller deler av tilbudet, der dette er gjennomførbart. Dette for å sikre samarbeid, økt kompetanse og trygghet hos de pårørende.

Internt i kommunen